Wensen of vragen? Neem contact op: 0347-371298
Sinds 1957 (h)eerlijk vlees Ruim assortiment vleesspecialiteiten Ambachtelijke vleeswaren en worstsoorten uit eigen worstmakerij

Traiteurslagerij de Goeij, "Meesterlijk lekker"

Let op Donderdag 21 en Vrijdag 22 December sluiten wij om 13:00 uur!!! De webshop sluit 16 december om 17:00

  • Bezorgingen kan je niet plaatsen in de webshop, bel ons voor de mogelijkheden, Vol=Vol
  • Zet geen opmerkingen bij je bestellingen deze worden helaas niet gelezen!!
Niet alles is te vinden in de webshop, wij hebben ervoor gekozen om de dingen die besteld moeten worden in de webshop te zetten, de rest is volop op voorraad of niet leverbaar. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehoudenAlgemene voorwaarden

Toepasselijkheid
De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Traiteurslagerij de Goeij. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Traiteurslagerij de Goeij te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen
Aanbiedingen door en prijzen van Traiteurslagerij de Goeij zijn vrijblijvend. Traiteurslagerij de Goeij accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Traiteurslagerij de Goeij behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen
Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, e-mail of internet is de overeenkomst een feit. Traiteurslagerij de Goeij behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Leveringen
Traiteurslagerij de Goeij zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Traiteurslagerij de Goeij ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Traiteurslagerij de Goeij daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

Betaling
De klant voldoet bij Traiteurslagerij de Goeij aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels contante betaling in een van onze winkels, iDeal (internet betaling) of aan de bezorger. In het geval dat Traiteurslagerij de Goeij een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van veertien (14) kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van Traiteurslagerij de Goeij.

Reclames, garantie en retourgoederen
De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Traiteurslagerij de Goeij de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door de betrokken leverancier van Traiteurslagerij de Goeij wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering door Traiteurslagerij de Goeij. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging plaats, zulks met in acht name van de specifieke voorwaarden van de leverancier. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Traiteurslagerij de Goeij zijn aangemeld, indien zij zijn voorzien zijn van een uniek retournummer en indien de verpakking van het product onbeschadigd is. De kosten van retourzendingen komen ingeval van het onder punt reclames, garantie en retourgoederen, 1e en 2e alinea, bedoelde voor rekening van Traiteurslagerij de Goeij, in alle andere gevallen voor rekening van de klant.

Overdracht van risico en eigendom
Het risico van het geleverde gaat van Traiteurslagerij de Goeij over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

Klantgegevens
Indien de klant aan Traiteurslagerij de Goeij opgave doet van een adres is Traiteurslagerij de Goeij gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht (bezorg-)adreswijzigingen schriftelijk te melden aan
Traiteurslagerij de Goeij
Voorstraat 83-85, 4132 AP Vianen, 0347-371298
slagerijdegoeij@live.nl
www.slagerijdegoeij.nl

Aansprakelijkheid
Traiteurslagerij de Goeij is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Traiteurslagerij de Goeij is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Traiteurslagerij de Goeij komen. Traiteurslagerij de Goeij draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Traiteurslagerij de Goeij eveneens geen verantwoordelijkheid. Traiteurslagerij de Goeij is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Traiteurslagerij de Goeij, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Traiteurslagerij de Goeij. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Traiteurslagerij de Goeij uitgesloten.

Diversen
De klant van Traiteurslagerij de Goeij dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Traiteurslagerij de Goeij geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Traiteurslagerij de Goeij garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft Traiteurslagerij de Goeij het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Traiteurslagerij de Goeij gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Traiteurslagerij de Goeij kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten
Alle contacten en transacties met Traiteurslagerij de Goeij geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Traiteurslagerij de Goeij. Niets uit uitgaven of publicaties van Traiteurslagerij de Goeij mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Traiteurslagerij de Goeij.

Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Traiteurslagerij de Goeij en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Klachten
De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk - of per e-mail bij Traiteurslagerij de Goeij te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Traiteurslagerij de Goeij te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

Traiteurslagerij de Goeij
Voorstraat 83-85, 4132 AP Vianen, 0347-371298
slagerijdegoeij@live.nl
www.slagerijdegoeij.nl

Klantenaccount

INLOGGEN

BESTELLING

Sinds 1957 (h)eerlijk vlees Ruim assortiment vleesspecialiteiten Ambachtelijke vleeswaren en worstsoorten uit eigen worstmakerij

Veilig betalen: bij levering